Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach serwisu www.testujangielski.pl


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zakres regulaminu

1. Serwis www.testujangielski.pl jest serwisem internetowym, którego operatorem jest Janusz Dargiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod OXFORDON Regionalne Centrum Egzaminacyjne ETS Janusz Dargiewicz, ul. Daszyńskiego 9, 85-791 Bydgoszcz NIP: PL5541025385, REGON 008384224, zwany dalej „Usługodawcą”.
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Podmiotem korzystającym z usługi świadczonej drogą elektroniczna na podstawie przedmiotowego Regulaminu może być osoba fizyczna (w tym konsument –w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Usługodawcą umowę na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
2. Usługodawca – Janusz Dargiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OXFORDON Regionalne Centrum Egzaminacyjne ETS Janusz Dargiewicz, ul. Daszyńskiego 9, 85-791 Bydgoszcz, operator Serwisu.
3. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegające na:
    a) udostępnieniu bezpłatnie Użytkownikowi bądź grupie Użytkowników testów z języka angielskiego na poziomie trudności odpowiadającemu egzaminowi TOIEC® bądź TOIEC® Bridge,
    b) udostępnieniu odpłatnie Użytkownikowi bądź grupie Użytkowników testów z języka angielskiego na poziomie trudności odpowiadającemu egzaminowi TOIEC® bądź TOIEC® Bridge
    c) umożliwieniu bezpłatnie rozwiązania testu próbnego TOIEC® oraz otrzymaniu informacji z wynikiem uzyskanym z rozwiązanego testu przedstawionym na skali Rady Europy (CEF).
    d) umożliwieniu bezpłatnie rozwiązania testu demostracyjnego TOIEC® oraz otrzymaniu informacji z wynikiem podanym w procentach prawidłowo udzielnych odpowiedzi.

4. Serwis – serwis edukacyjny www.testujangielski.pl, będący własnością i administrowany przez Usługodawcę, ułatwiający naukę języka angielskiego, w szczególności przygotowanie się do egzaminu TOIEC® oraz TOIEC® Bridge poprzez rozwiązywanie online testów próbnych w formacie zgodnym z w/w egzaminami z języka angielskiego;
5. Informacja handlowa – materiały promocyjne, marketingowe i reklamowe dotyczące produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę.

Rozdział 2
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3. Rodzaje testów

1.Usługodawca udostępnia następujące rodzaje testów, umożliwiając ich rozwiązanie i otrzymanie informacji o uzyskanym wyniku:
    a) TOIEC® Online Placement- test poziomujący– test bezpłatny. Pełny test zgodny z oryginalnym formatem egzaminu TOIEC® Listening & Reading obejmujący 200 pytań.
    c) TOIEC®  DEMO - test bezpłatny, test obejmujący 44 pytania demostrujący format egzaminu. Zgodny z oryginalnym formatem egzaminu TOIEC® Listening & Reading.
    b) TOIEC® Online Practice – test odpłatny. Pełny test zgodny z oryginalnym formatem egzaminu TOIEC® Listening & Reading obejmujący 200 pytań.
        Test w tej wersji zawiera: 1. wyniki w skali oryginalnej TOIEC®, 2. multimedialna karta odpowiedzi z możliwością sprawdzania wszystkicj pytań i odsłuchiwaniem pytańi odpowiedzi.
    c) TOIEC® Bridge Online Placement- test płatny. Pełny test zgodny z oryginalnym formatem egzaminu TOIEC® Bridge obejmujący 100 pytań.
2. Ceny testów odpłatnych prezentowane są na stronie Serwisu po zalogowaniu>>

§ 4. Warunki uruchomienia usługi

1.Uruchomienie Usługi następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Serwisu. W treści formularza Użytkownik dobrowolnie udostępnia swój adres e-mail, imię i nazwisko. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usług bez podania powyższych danych.
2.Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.testujangielski.pl przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego. Użytkownik potwierdzając rejestrację, składa jednocześnie - poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu rejestracji, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Wypełnienie formularza rejestracyjnego - oznacza akceptację warunków Regulaminu.
3.Każdy Użytkownik posiada swój Profil, identyfikowany poprzez login i hasło wybrane przez samego użytkownika. Podczas pierwszej rejestracji użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z kodem aktywacyjnym którego kliknięcie aktywuje użytkownika w serwisie.
4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, dostęp użytkownika do Serwisu może zostać zablokowany, a jego dane i konto w serwisie - usunięte.
6. Po zarejestrowaniu użytkownik może rozwiązać test poziomujący, a następnie otrzymuje informację o uzyskanym wyniku z testu.
7. Dla testu TOIEC® Online Placement wynik podawany jest w postaci literowej jako odniesie do skali Rady Europy (CEFR). Szczegółowy opis poziomów językowych określonych przez Radę Europy sprecyzowany jest tutaj>>
8. Dla testu TOIEC® DEMO wyniki podanym jest w procentach prawidłowo udzielnych odpowiedzi.

§ 5. Regulamin płatności

1. Po zarejestrowaniu użytkownik może zamówić wybrany przez siebie test płatny.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


3. Usługodawca nie ma dostępnu do żadnych danych kart płatniczych czy danych logowania do banku Użytkownika.

4. Bezpieczeństwo transakcji gwarantuje firma Dotpay.pl. Szczegółowy opis procedury dokonywania płatności i stosowanych zabezpieczeń znajduje się na stronie internetowej firmy Dotpay.pl
5. Po uiszczeniu wskazanej ceny Usługodawca udostępni Użytkownikowi test umożliwiając jego rozwiązanie i sprawdzenie wyników.
6. W ramach świadczonej Usługi Użytkownik otrzymuje informację z uzyskanym wynikiem z testu oraz ma możliwość sprawdzenia odpowiedzi i prześledzenia popełnionych przez siebie błędów na interaktywnej karcie odpowiedzi.
7. Wszelkie uwagi dotyczące działania Serwisu, zarówno płatnych jak i nieodpłatnych usług, prosimy kierować na adres info@testujangielski.pl


§ 6. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w serwisie poprzez wysłanie wiadomości z konta mailowego podanego przy rejestracji w profilu użytkownika z taką prośbą do administratorów serwisu na adres e-mail: info@testujangielski.pl

Rozdział 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


§ 7. Ogólne warunki techniczne

1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 5.0, Opera w wersji nie niższej niż 10.0 lub Safari w wersji nie niższej niż 3.0. Usługodawca nie odpowiada za błędy wynikające ze stosowania innej przeglądarki internetowej.

§ 8. Warunki indywidualne

Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów Serwisu poprzez wprowadzenie loginu i hasła w formularzu logowania na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.testujangielski.pl

§ 9. Zakres miejscowy korzystania z Usługi

Użytkownik może korzystać z loginu i hasła na dowolnym komputerze, przy czym w tej samej chwili może być zalogowany wyłącznie na 1 stanowisku.

§ 10. Ograniczenie podmiotowe

Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim swojego loginu i hasła. W przypadku nieautoryzowanego dostępu przez osobę trzecią do treści zawartych w Serwisie przy użyciu danych Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Usługodawcy.

§ 11. Aktualizacja danych osobowych

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych, o których mowa w §4 ust. 1, w przypadku ich zmiany. Obowiązek aktualizacji dotyczy w szczególności adresu e-mail.

Rozdział 4
Dane osobowe

§ 12. Administrowanie danymi osobowymi Użytkownika

1.Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 2 jedynie przez Usługodawcę.
2.Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu przez Użytkownika, a ponadto oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowych.
3.Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
4. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania (również wobec otrzymywania korespondencji o charakterze reklamowym). Użytkownik może dokonać tego, wysyłając sprzeciw listownie na adres OXFORDON Regionalne Centrum Egzaminacyjne ETS® Janusz Dargiewicz, ul. Daszyńskiego 9, 85-791 Bydgoszcz, lub mailowo na adres: info@testujangielski.pl
5. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

Rozdział 5
Postępowanie reklamacyjn
e

§ 13. Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca w ramach świadczonej Usługi udostępnia materiały edukacyjne w postaci testów z języka angielskiego, umożliwiających naukę do egzaminów TOIEC® i TOIEC® Bridge. Uzyskane w ramach korzystania z Usługi wyniki z testów ułatwiają Użytkownikowi ustalenie poziomu znajomości języka. Uzyskane wyniki z testów nie mają bezpośredniego przełożenia na wynik Użytkownika w przypadku podejścia do egzaminu TOIEC® i TOIEC®Bridge. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynik Użytkownika w przypadku podejścia do egzaminy TOIEC® i TOIEC® Bridge. Usługodawca nie odpowiada za skutki zastosowania się do informacji zawartych w Serwisie. Użytkownik korzysta z owych informacji i dokumentów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
  • korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu.


§ 14. Przerwy techniczne

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Serwisu, nieprzekraczających 2 godzin w miesiącu, w celu obsługi i bieżącej konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.

§ 15. Publikacja treści reklamowych

Usługodawca może zamieszczać w Serwisie materiały reklamowe, promocyjne i marketingowe w sposób nieutrudniający korzystania z Serwisu.

§ 16. Zakaz ingerencji Użytkownika w treści publikowane w Serwisie

Użytkownik nie może wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

§ 17. Tryb zgłaszania reklamacji

Zgłoszenie reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz problemów związanych ze świadczonymi za jego pośrednictwem Usługami następuje poprzez zgłoszenie reklamacji na adres mailowy info@testujangielski.pl. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać opis reklamacji, przyczyny ją uzasadniające oraz dane identyfikujące reklamującego.

§18.Termin rozpatrzenia reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca przesyła na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w § 4 ust. 1.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 19.Ochrona praw autorskich

1. Autorskie prawa majątkowe do testu poziomującego należą do Educational Testing Service Rosedale Road Princeton, NJ 08541 USA, natomiast do testów odpłatnych do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zm.). Zawarcie umowy o świadczenie Usług nie powoduje przejścia na Użytkownika praw autorskich do materiałów zawartych w Serwisie.
2. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim lub publicznie rozpowszechniać dokumentów, o których mowa w ust. 1, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie bez zgody Usługodawcy.

 

§ 20. Odesłania do innych przepisów

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych ustaw.

§ 21. Data wejścia w życie

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Serwisu, tj. od dnia 30.06.2011

§ 22. Tryb zmiany Regulaminu

1. Serwis powiadomi Użytkownika o każdej planowanej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wejściem tych zmian w życie. O wszelkich zmianach Użytkownik poinformowany zostanie e-mailem, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w formularzu rejestracyjnym.
2. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian Regulaminu, może usunąć swoje konto.
3. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia i nie usunie konta w terminie 21 dni od daty powiadomienia go o planowanych zmianach, będzie on związany postanowieniami zmienionego Regulaminu począwszy od dnia ich wejścia w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis.
4. Serwis może w trakcie trwania umowy wydać nowy regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, w przypadku:

  • dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia
  • zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
  • wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
  • siły wyższej,
  • zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmian nazwy Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu.
  • zmiany podmiotu świadczącego inną usługę.

§ 23. Właściwość miejscowa

Spory wynikłe w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu lub powstałe na tle niniejszego Regulaminu podlegają wyłącznej jurysdykcji polskich sądów powszechnych, właściwych miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 

do góry
Copyright© 2015 by Educational Testing Service. All rights reserved. ETS, the ETS logo and TOEIC and registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries.