Poziomy Rady Europy (CEF)

 

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR lub CEF), to system opisu poziomów zaawansowania językowego, którego zadaniem jest standaryzacja nazewnictwa poziomów zaawansowania oraz promocja międzynarodowej mobilności akademickiej i zawodowej.  


CEF to system odniesienia, który ma na celu stworzenie skali porównawczej pomiędzy różnymi systemami oceny, testami i opisami poziomów. W praktyce oznacza to, że osoby zdające testy jak i nauczyciele języka czy też szefowie firm (działów HR), którzy opierają swoje decyzje odnoście osoby testowanej (firmy, uniwersytety) mogą wykorzystywać skalę CEF do porównywania umiejętności komunikacji w dowolnym języku obcym .


CEF opisuje umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia w każdym języku.
Skala podzielona jest na 6 poziomów tworzących 3 grupy:


A1 – A2    Poziom podstawowy
B1 – B2    Poziom samodzielności językowej
C1 – C2    Poziom biegłości językowej

 

CEF punktacja TOEIC®

Opis poziomu

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:
 

C1 945-990

Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.

Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

Potrafi formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

B2 785-940

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.

Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

B1 550-780

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.

Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.

Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

A2 225-545

Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).

Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.

Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

A1 120-220

Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.

Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.

Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

DoTeraz skoro już wiesz wszystko o poziomach językowych na skali Rady Europy teraz....
sprawdź jaki jest dzisiaj Twój poziom języka angielskiego?
 

 

 

 

 

 

do góry
Copyright© 2015 by Educational Testing Service. All rights reserved. ETS, the ETS logo and TOEIC and registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries.